DUURZAAMHEID

Teken-Visie heeft zich ondermeer gespecialiseerd in het opstellen van energielabels en maatwerkadvies voor woningen (EPA-W) en bedrijfsgebouwen (EPA-U). Dit doen wij voornamelijk voor gemeenten, woningcorporaties, VvE-beheerders en (vastgoed)makelaars.

Kies hieronder een onderdeel.

Energielabel & index

voor woningen (EPA-W)

Energielabel

voor bedrijfsgebouwen (EPA-U)

Maatwerkadvies

voor woningen en kantoorgebouwen

MJOP & begroting

(Meerjaren onderhoudsplanning)

WWS-puntenopname

(Woningwaarderingsstelsel)

NTA 8800 & BENG

Bijna Energie Neutraal Gebouw

Energielabel & Energie-Index voor woningen (EPA-W)

Per 1 januari 2015 is de verplichting ingegaan om bij verhuur en verkoop van een woning een energielabel te overleggen. Doet de verhuurder of verkoper dit niet dan wordt een boete geriskeerd. Hierop wordt toegezien door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Voor het verkrijgen van een energielabel voor de woning zijn twee mogelijkheden: Enerzijds is er het Vereenvoudigd EnergieLabel (VEL) voor koopwoningen. Middels de website www.energielabelvoorwoningen.nl geven woningeigenaren zelf de 10 belangrijkste kenmerken op, welke vervolgens door een erkend deskundige als Teken-Visie op afstand kan worden gekeurd. Let op: Deze methodiek komt per 1 juli 2020 te vervallen. Door de aanhoudende kritiek (te summier) op het VEL heeft de minister besloten dat alle energielabels nadien volgens een uitgebreidere systematiek moeten worden bepaald door een expert op locatie. Huidige labels blijven 10 jaar geldig, waardoor de aanpassing alleen van toepassing is op huizen die verkocht worden zonder dat er nu een geldig energielabel is. Anderzijds worden voor huurwoningen de energielabels bepaald op basis van de zogeheten Energie-Index. Een gediplomeerd inspecteur checkt de woning op ongeveer 150 kenmerken waarna er middels de geattesteerde VABI-software een rapport wordt uitgedraaid waarin de energieprestatie van een woning staat berekend.


Energielabel voor bedrijfsgebouwen (EPA-U)

Sinds 1 januari 2015 moeten ook nagenoeg alle bedrijfspanden boven de 50m2 voorzien zijn van een energielabel bij verkoop, verhuur en oplevering enkele uitzonderingen als Rijksmonumenten en kerken daargelaten. Ook hierbij riskeert men een hoge boete als u als verhuurder of verkoper geen label kunt overleggen. Net als bij woningen loopt het energielabel van A t/m G, waarbij A staat voor meest energie-zuinig. De hoogte van het label hangt o.a. af van punten als de verlichting, type glas, installaties om te koelen & verwarmen en isolatie van de gevel, dak en vloer. Let op: Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. Indien u op 01-01-23 niet aan deze eis voldoet mag u het pand dus niet meer als kantoor gebruiken. Bovendien gaat men met het huidige Klimaatakkoord nog verder door een Energielabel A te eisen voor januari 2030 en is het streven naar een energieneutraal gebouwde omgeving voor het jaar 2050. Check op de website www.ep-online.nl welk energielabel uw kantoorgebouw nu heeft en laat u door een gecertificeerd EPA-adviseur namens Teken-Visie adviseren over de door te voeren energiebesparende maatregelen.

WWS-puntenopname

De Energie-Index bepaalt mede het aantal huurpunten van de woning voor het Woningwaarderingsstelsel (WWS). Het aantal huurpunten bepaalt op haar beurt weer het maximale huurbedrag wat een verhuurder mag vragen. Bij een WWS-puntenopname kent de expert van Teken-Visie elk onderdeel van en rond de woning, zoals isolatie, oppervlakte en woonomgeving, punten toe. Deze puntenopname is bijvoorbeeld uitstekend te combineren met het opstellen van een Energie-Index. Daar bepaalde werkzaamheden elkaar overlappen is het financieel interessant deze diensten tezamen uit te voeren.

Maatwerkadvies voor woningen, VvE's en kantoorgebouwen

Ons maatwerkadvies geeft u inzicht in de energetische situatie van het gebouw in combinatie met het energielabel. Daarbij worden energiebesparende maatregelen (afgestemd op gebruiker en gebouw) uitgewerkt en gerelateerd aan subsidies en terugverdientijden. In het maatwerkadvies wordt ook rekening gehouden met het verwerken van duurzame materialen. Duurzame materialen zijn materialen met een lange levensduur, met zo min mogelijk onderhoudsbehoefte en welke op een zo milieuvriendelijk mogelijke wijze zijn vervaardigd. Bij duurzame maatregelen is ook de mogelijkheid van hergebruik van materialen een belangrijke overweging. Wij raden naast een maatwerkadvies vaak ook direct het opstellen van een Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) aan. Ongeveer 50% van de informatie van een maatwerkadvies komt ook voor in de MJOP, dit scheelt dus aanzienlijk in de arbeidsuren en dus de prijs.

Meerjaren onderhoudsplanning & begroting (MJOP)

Als vastgoedbeheerder is het beschikbaar hebben van een actuele objectieve onderhoudsplanning en -begroting van groot belang om te zorgen voor de juiste balans tussen onderhoudskosten t.b.v. duurzaamheid, veiligheid, uitstraling en functionaliteit tegenover het beschikbare budget. Teken-Visie werkt hiervoor op basis van een conditiemeting uitgevoerd volgens de NEN2767-normering.

NTA 8800 & BENG

Eén van de redenen om de huidige systematiek achter het energielabel aan te
passen is dat de gewenste functie de afgelopen jaren sterk is veranderd. Bij
de introductie ervan een aantal jaren geleden was het vooral bedoeld als
bewustwoordingsinstrument en bovendien nog niet heel nauwkeurig, maar veelal
op bouwjaar van de woning bepaald. Inmiddels ontstaat er een steeds sterkere
vraag naar een nauwkeurigere bepalingsmethode en indicator. In de context
van de huidige energietransitie is de energieprestatie van een woning of
gebouw van steeds groter belang.

Die energietransitie, mede ingegeven door het Klimaatakkoord, heeft voor
nieuwe Europese regelgeving gezorgd in de vorm van een tweede herziening van
de Energy Performance of Building Directive (EPBD). Hierin wordt gesteld dat
de energieprestatie vanaf 1 januari 2021 moet worden uitgedrukt in het
primair fossiel energiegebruik in kWh per m² per jaar. Het primair fossiel
energiegebruik is de hoeveelheid fossiele energie (bijv. aardolie / aardgas
/ steenkool) die gebruikt wordt voor verwarming, koeling, warm tapwater en
ventilatie. Deze bepalingsmethode is vastgelegd in een nieuwe Nederlandse
Technische Afspraak, de NTA 8800.

Deze nieuwe methodiek is van toepassing op zowel bestaande bouw als
nieuwbouw van woningen & utiliteitsbouw en vervangt de huidige
Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor nieuwe gebouwen en de Energie-Index
(EI) voor bestaande gebouwen. Met de NTA 8800 wordt vastgesteld of er aan de
eisen wordt voldaan van het huidige bouwbesluit en of gebouwen voldoen aan
de BENG-eisen.

BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw en bij nieuwbouw wordt de energieprestatie bepaald aan de hand van de 3 te behalen BENG-eisen:

1. de maximale energiebehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar
(kWh/m².jr)
2. het maximale primair fossiel energiegebruik in kWh per m²
gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m².jr)
3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)